×

Samenwerking

Het contact met de ouders

Wij vinden een goede samenwerking met ouders een must. De breng- en haalmomenten zijn een mooie gelegenheid voor ouders en pedagogisch medewerkers om informatie uit te wisselen. Deze informatie stelt ons in staat om je kind een goede opvang en zorg te bieden.

Nieuwsbrieven en themabrieven

Ook via nieuwsbrieven en themabrieven houden we je op de hoogte van nieuws uit en activiteiten van de groep van je zoon of dochter. Vanuit het management wordt je op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld vernieuwd beleid middels een tweemaandelijkse nieuwsbrief. Verder is er nog een locatienieuwsbrief. Deze wordt verzonden naar alle ouders/verzorgers die hun kind(eren) naar de betreffende locatie brengen. Hierin wordt tweemaandelijks (vaker indien nodig) nieuws vermeld dat alle groepen van deze locatie betreft.

Onze observaties

Bij SKZ worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers geobserveerd. In deze observaties is aandacht voor de algehele ontwikkeling van je kind op sociaal emotioneel, cognitief en motorisch gebied. Er wordt ook gekeken naar de zelfredzaamheid en het algemeen welbevinden van het kind. Naar aanleiding van deze observaties vindt een oudergesprek plaats, zodat je op de hoogte bent van wat wij van je zoon of dochter zien. We gaan dan ook in op eventuele aandachtsgebieden in de ontwikkeling van je kind; wellicht is er extra ondersteuning, stimulans of uitdaging nodig. We kijken dan graag samen met jou naar onze mogelijkheden.

De oudercommissie

Naast persoonlijk contact met de medewerkers kun je ook bij je locatie betrokken zijn door zitting te nemen in de oudercommissie. Doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van kind en ouder. De oudercommissie adviseert en denkt mee in het (pedagogisch) beleid van de kinderopvang. De oudercommissies komen minimaal twee maal per jaar bij elkaar, samen met een vertegenwoordiger van de locatie. Gesproken wordt o.a. over het beleid van de organisatie, de tarieven en openingstijden.

Heb je een vraag aan de oudercommissie van jouw locatie, dan kun je een mail sturen naar de locatie. Een oudercommissielid zal dan contact met je opnemen.

Op zoek naar nieuwe leden

Voor vrijwel alle locaties zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissies. Heb je interesse om op deze leuke manier bij de opvang van je kind betrokken te zijn, neem dan contact op met het aanspreekpunt of de oudercommissie van jouw locatie.

Ondernemingsraad

Medezeggenschap is belangrijk bij SKZ. Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hebben wij daarom een ondernemingsraad. De ondernemingsraad vergadert regelmatig met het directieteam en praat met medewerkers over ontwikkelingen binnen de organisatie en in de maatschappij. De OR vertegenwoordigt de werknemers en neemt initiatief, informeert, adviseert en stemt in met plannen die belangrijk zijn voor SKZ.

BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. BOinK behartigt de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

De organisatie

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. We investeren onze inkomsten in de kinderen, hun ouders, onze medewerkers en onderkomens. Het directieteam heeft de dagelijkse leiding van de onderneming en is verantwoordelijk voor het beleid.
In de organogram van SKZ is weergegeven hoe onze organisatie eruitziet.

Governance

SKZ is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en werkt volgens de Governancecode Kinderopvang. Deze governancecode draagt bij aan de transparantie en integriteit in de kinderopvang.