×

Pedagogisch beleid

Vier competenties genoemd in de Wet Kinderdagopvang

In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Uitgangspunten voor ons pedagogisch beleid zijn de vier competenties genoemd in de Wet Kinderdagopvang:

  1. Emotionele veiligheid: Het kinderdagcentrum streeft naar het creëren van een warm, veilig en vertrouwd klimaat, waar kinderen zich geborgen kunnen voelen.
  2. Persoonlijke competentie: Het kinderdagcentrum geeft ruimte aan ontwikkeling in eigen tempo, houdt rekening met de individuele behoefte van een kind en volgt het in zijn ontwikkeling.
  3. Sociale competentie: Het kinderdagcentrum stimuleert de interactie tussen leeftijdgenoten, bevordert het deelnemen aan de groepsgebeurtenissen en biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties.
  4. Overdracht van normen en waarden: Het kinderdagcentrum biedt mogelijkheden tot socialisatie door de omgang met volwassenen en andere kinderen op beide niveaus. Er is sprake van een voortdurende uitwisseling van waarden en normen in communicatie en interactie.

Vanuit dit richtinggevende kader is per opvangsoort een pedagogisch werkplan gemaakt. De medewerkers zijn in dit proces betrokken. Informatie over het pedagogisch beleid is op te vragen bij de betreffende locatie.

Pedagogisch medewerkers

SKZ werkt vanzelfsprekend met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Zij zijn zeer betrokken bij de kinderen en creëren een sfeer van warmte en gezelligheid. Daardoor zal je kind zich vrijwel direct thuis voelen.

Vooral voor de jongste kinderen op het kinderdagverblijf staan rust en regelmaat voorop. Uiteraard wordt hierbij het eigen ritme van ieder kind niet uit het oog verloren. In een veilige en toch uitdagende omgeving is er volop gelegenheid voor ieder kind om in contact te komen met leeftijdsgenootjes, deel te nemen aan activiteiten en zich te ontwikkelen.

Wanneer je kind van start gaat op de naschoolse opvang zullen de pedagogisch medewerkers hem of haar met zorg opvangen na een drukke schooldag. Zij bieden je kind in een huiselijke sfeer de ruimte om te doen waar hij of zij behoefte aan heeft. Hoe ouder schoolgaande kinderen worden, hoe meer ruimte, vrijheid en uitdaging zij zullen zoeken. Op dat moment worden de pedagogisch medewerkers begeleidsters, die samen met je kind en in overleg met jou, plannen maken voor een fijne besteding van hun vrije tijd.

Kinderopvang bij SKZ heeft, mede door de kleinschaligheid, een persoonlijk karakter. Elke locatie heeft een vast team van pedagogisch medewerkers, die nauw betrokken zijn bij de kinderen. Pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier ieder kind de aandacht geven die het nodig heeft en inspelen op de behoeften van elk kind. Bij vervanging van pedagogisch medewerkers wordt een beroep gedaan op vaste invallers. Hierdoor hebben de kinderen vrijwel altijd te maken met een vertrouwd persoon.

SKZ werkt met een zogenaamd open deuren beleid.

> Download het PDF document: Open deuren beleid